Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
การสนับสนุนนโยบายของรัฐ

สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ที่ต้องการให้การใช้งาน IT เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชน ซึ่งไม่เพียงแต่การให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงการดำรงชีวิตของประชาชนและการบริการของรัฐ” ทีโอที ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยี FTTx เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงด้วยความเร็วสูงถึง 100 Mbps เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกภูมิภาค โดยเฉพาะแหล่งชุมชน ย่านธุรกิจ และถนนสายหลักของแต่ละจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ TOT Fiber 2U” และยังเปิดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย TOT Wi-Net เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการให้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก

 
เปิดตัวโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “Thai Net” ที่ระดับความเร็วในการ Download สูงสุด 2 Mbps ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นเพียง 199 บาท สูงสุด ไม่เกิน 490 บาท เพิ่มโอกาสให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ เหมาะกับผู้ที่เริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานไม่มากนัก และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยจุดแข็งด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยและครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้การบริการของ ทีโอที กระจายไปยังคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ซึ่ง ทีโอที ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายลูกค้า Thai Net มากกว่า 30,000 ราย
 
ร่วมกับการประปานครหลวง ดำเนินโครงการนำร่องนำท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้ว มาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระของการลงทุน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2555 โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการบนถนนเจริญกรุง 46 ถึงสะพานทิพย์เสถียร รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ช่วยให้ ทีโอที ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่ ทีโอที ลงทุนสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินเองถึงร้อยละ 30 และยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย ทีโอที จะขยายการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
 
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ ในการจัดทำระบบสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยความเร็ว 512 Kbps - 2 Mbps ภายใต้โครงการ “สานสายใจ ไร้พรมแดน TOT Wi-Fi @ Zoo” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสวนสัตว์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติของสัตว์ และเป็นแหล่งพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการให้มีบริการด้านอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะ แก่ประชาชนทั่วไป โดยเริ่มให้บริการที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นแห่งแรก และจะขยายการให้บริการไปยังสวนสัตว์อื่น ๆ ทั่วประเทศอีก 5 แห่ง 
 
สนับสนุนนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดโครงข่ายและเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลักรองรับสถานการณ์ทุกพื้นที่ และวางระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียมเป็นระบบสื่อสารสำรองในภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการส่ง SMS ผ่านเครือข่าย TOT 3G และผ่านเครือข่าย AIS ครั้งละ 10 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้กองทุน “รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” สำนักนายกรัฐมนตรี 
 
นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้ลดหรือยกเว้นและขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการโทรศัพท์ประจำที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าบริการโทรคมนาคมอื่นให้แก่ผู้ใช้บริการของ ทีโอที ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และไม่สามารถใช้บริการได้ในระหว่างที่ประสบภัย สำหรับภาคธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ทีโอที ได้จัดทีมวิศวกร และทีมช่าง เข้าไปร่วมฟื้นฟูและซ่อมแซมเพื่อให้เขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้บริการออกแบบวางระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้ว และบริการ IDC