Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
โครงการขยายโครงข่าย Broadband IP

โครงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ทีโอที เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ความเร็วสูง บนเทคโนโลยี HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) หรือระบบ 3.9G (42 Mbps ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 21 Mbps ในพื้นที่ภูมิภาค) โดยใช้ระบบรับส่งสัญญาณแบบ MIMO และการผสมผสานสัญญาณที่เร็วขึ้น

การปรับเปลี่ยนโครงข่ายไปสู่ NGN

จากแนวโน้มที่บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ มีการหลอมรวมเข้า ด้วยกัน (Convergence) ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้สามารถสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม โครงข่ายเดียว (Ubiquitous) ที่ใช้ส่งมอบบริการทุกประเภทได้ อย่างครบวงจร ลดต้นทุนการสร้างโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมาก

โครงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3 (3G)

โครงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ทีโอที เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ความเร็วสูง บนเทคโนโลยี HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) หรือระบบ 3.9G (42 Mbps ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 21 Mbps ในพื้นที่ภูมิภาค) โดยใช้ระบบรับส่งสัญญาณแบบ MIMO และการผสมผสานสัญญาณที่เร็วขึ้น

แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บมจ. ทีโอที (Business Continuity Management - BCM)