Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
 • 2424

  โทรศัพท์ในไทยครั้งแรก

  โทรศัพท์เข้าสู่ประเทศไทย ครั้งแรกตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมกลาโหมนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้ง เพื่อใช้แจ้งข่าวเรือเข้า - ออก ระหว่างปากน้ำสมุทรปราการกับกรุงเทพฯ

 • 2429

  เริ่มมีผู้เช่าประมาณ 60 ราย

  กรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับโอนกิจการจาก กรมกลาโหมมาดำเนินการและขยายกิจการต่อไป โดยที่ประชาชน ทั่วไป เริ่มมีโอกาสใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก เป็นโทรศัพท์ระบบแม๊กนิโต (MAGNETO SYSTEM) หรือระบบไฟ ประจำเครื่อง (LOCAL BATTERY : LB) มีผู้เช่าทั้งสิ้น ประมาณ 60 ราย ระยะทางสายยาวเพียง 86 กิโลเมตร ซึ่งใช้ติดต่อกันมาถึงกว่า 20 ปี

 • 2450

  ตั้งชุมสายโทรศัพท์แห่งแรก

  ติดตั้งระบบโทรศัพท์ไฟกลางใช้พนักงานต่อ (CENTRAL BATTERY : CB) ชุมสายโทรศัพท์ระบบแรกที่ถูก ผลิตขึ้นมาเป็นชุมสายกึ่งอัตโนมัติ การติดต่อต้องผ่านพนักงานผู้ซึ่งทำหน้าที่ต่อสายระหว่างผู้เช่าทั้ง 2 ทาง โดยติดตั้งที่โทรศัพท์กลางวัดเลียบ

 • 2465

  เพิ่มชุมสายโทรศัพท์แห่งที่สอง

  กิจการโทรศัพท์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการติดตั้งโทรศัพท์กลางขนาด 900 เลขหมาย ที่บริเวณไปรษณีย์กลาง ต.บางรัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้นเรียก “โทรศัพท์กลางบางรัก”

 • 2470

  วางเคเบิลเชื่อมต่อวัดเลียบ-บางรัก

  ผู้เช่าเพิ่มจำนวนเป็น 1,422 เครื่อง จึงต้องเพิ่มโทรศัพท์กลางวัดเลียบบางรักขึ้นอีกแห่ง และ ในปีนี้ได้ทำการวางสายเคเบิลใต้ดินเชื่อมระหว่างโทรศัพท์กลางทั้ง 2 แห่ง

 • 2471

  ให้บริการโทรศัพท์ทางไกล

  บริการโทรศัพท์ได้ขยายขอบข่ายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ธนบุรี และยังสามารถใช้ติดต่อกับจ.สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม

 • 2478

  เริ่มใช้ชุมสายระบบ STEP BY STEP

  กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้สั่งซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ STEP-BY-STEP จากประเทศอังกฤษ เป็นชุมสายโทรศัพท์ระบบแรกที่ผู้เช่าสามารถหมุนหน้าปัดถึงกันได้โดยตรง ทำการติดตั้งที่โทรศัพท์กลาง วัดเลียบ 2,300 เลขหมาย และโทรศัพท์กลางบางรัก 1,200 เลขหมาย เปิดบริการครั้งแรกเมื่อ 24 กันยายน 2480 และเพิ่มชุมสายโทรศัพท์กลางขึ้น 2 แห่ง คือ ชุมสายเพลินจิต และ ชุมสายสามเสน

 • 2480

  ติดตั้งใช้ชุมสายอัตโนมัติครั้งแรก

  เวลา 0.01 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2480 ได้มีการตัดเปลี่ยนเลขหมาย และเปิดใช้ชุมสายอัตโนมัติเป็นครั้งแรก เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เป็นหน้าปัดแบบหมุน กำหนดเลขหมาย 5 ตัวให้กับผู้เช่าให้สามารถหมุนตัวเลขบนหน้าปัด ติดต่อถึงกันได้เองโดยไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย

 • 2497

  สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

  24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงประกอบด้วยชุมสายวัดเลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน พนักงาน 732 คน ทรัพย์สิน 50 ล้านบาท

 • 2502

  เริ่มใช้ชุมสายครอสบาร์

  สั่งซื้อชุมสายอัตโนมัติระบบ CROSS BAR จากสวีเดน มาติดตั้งครั้งแรกในไทย ที่ชุมสายชลบุรี 1,000 เลขหมาย

 • 2503

  รับโอนโทรศัพท์ในภูมิภาค

  รับโอนโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาคจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ครั้งแรก 10 ชุมสาย จำนวนเลขหมายประมาณ 1,600 เลขหมาย และครั้งที่ 2 จำนวน 37 ชุมสาย จำนวน 8,100 เลขหมาย

 • 2507

  ติดตั้งชุมสายครอสบาร์ในนครหลวง และรับโอนโทรศัพท์ทางไกล

  • นำชุมสาย CROSS BAR มาติดตั้งที่ชุมสายชัยพฤกษ์เป็นแห่งแรก และที่ชุมสายทุ่งมหาเมฆอีก 4,000 เลขหมาย
  • รับโอนชุมสายโทรศัพท์ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกระทรวงคมนาคม จนปี 2512 จึงรับโอนชุมสายโทรศัพท์จากภาคเหนือ และภาคใต้ มาอยู่ในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 • 2517

  เปลี่ยนเลขหมายเป็น 6 หลัก

  22 มิถุนายน ดำเนินการตัดเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ (CUT OVER) ในชุมสายระบบ CROSS BAR จาก 5 ตัว เป็นเลขหมาย 6 ตัว ยกเว้นชุมสาย STEP-BY-STEP 3 ชุมสาย คือ บางรัก ,พหลโยธิน และ สามเสน จำนวน 20,000 เลขหมาย

 • 2518

  ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ

  เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้พนักงานต่อระหว่าง เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก เมื่อเวลา 09.05 น.ของวันที่ 1 กันยายน 2518

 • 2519

  เปลี่ยนใช้เลขหมายโทรศัพท์ 7 ตัว ในนครหลวง

  24 เมษายน ตัดเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง จาก 5 ตัว และ 6 ตัว เป็นเลขหมาย 7 ตัวทั้งหมดและในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค เปลี่ยนเป็นเลข 6 ตัว ทุกชุมสาย

 • 2520

  เริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม

  นำเครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม มาเปิดให้บริการครั้งแรกในเขตนครหลวง

 • 2521

  ให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย

  นำบริการโทรศัพท์ไร้สาย (MULTI ACCESS RADIO TELEPHONE) มาให้บริการแก่ผู้อยู่นอกพื้นที่ข่ายสายโทรศัพท์ทั่วประเทศ โดยให้บริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบชุมสายที่ติดตั้งสถานีฐาน

 • 2522

  เปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะแบบไม่มีผู้ดูแล

  นำโทรศัพท์สาธารณะแบบผู้ใช้หยอดเหรียญ (BOOTH) และไม่มีผู้ดูแล มาติดตั้งในเขตโทรศัพท์นครหลวง 100 เครื่อง และเปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทางเดียว แห่งที่ 2 กรุงเทพฯ – พัทยา

 • 2523

  ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ

  เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทั่วประเทศ พร้อมยกเลิกชุมสายระบบพนักงานต่อทุกแห่ง

 • 2525

  ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลอัตโนมัติ

  เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะอัตโนมัติ 20 แห่ง ในเขตโทรศัพท์นครหลวง เป็นครั้งแรก

 • 2526

  เปิดใช้ชุมสายโทรศัพท์ระบบ เอส พี ซี

  • นำชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC (STORED PROGRAM CONTROL) มาใช้ครั้งแรกที่ชุมสายภูเก็ต
  • เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติระหว่างไทย – มาเลเซีย
 • 2527

  ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศระบบอัตโนมัติ

  เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติระหว่างประเทศครั้งแรก สำหรับผู้เช่าในเขตกรุงเทพฯ

 • 2529

  เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  • นำบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (NORDIC MOBILE TELEPHONE) 470 MHz มาเปิดให้บริการโดยใช้ร่วมกับโครงข่าย SPC
  • ปรับปรุงระบบค้นหาเลขหมาย 13 และ 183 จากการเปิดสมุดโทรศัพท์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์(COMPUTERIZED DIRECTORY ASSISTANCE SYSTEM : CDAS) ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 วินาทีต่อการ ค้นหา 1 เลขหมายเท่านั้น
 • 2530

  ผู้เช่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ได้เอง

  • เปิดโอกาสให้ผู้เช่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้เอง โดยต้องผ่านการรับรองคุณภาพจาก ทศท.และยังให้ผู้เช่าเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารได้เองด้วย
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะยกเว้นค่าใช้จ่าย ติดตั้งที่ท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อบริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติ
 • 2531

  ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะถึง 1 ล้านเลขหมาย

  • เปิดให้บริการพิเศษ SPC อันประกอบด้วย บริการเปลี่ยนเรียกเลขหมาย , บริการเรียกซ้ำอัตโนมัติ,บริการเลขหมายด่วน , บริการรับสายเรียกซ้อน , บริการเลขหมายย่อ และบริการประชุมทางโทรศัพท์
  • เปิดศูนย์บริการรับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ ด้วยหมายเลข 189 ภายใน ทศท. เพลินจิต ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • เปิดรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร
  • เปิดวงจรเคเบิลใต้น้ำ เพื่อให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างไทย - มาเลเซีย เส้นทาง ชุมพร - กวนตัน โดยความร่วมมือระหว่าง ทศท. กับ โทรคมนาคมมาเลเซีย
 • 2532

  เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยเคเบิลใยแก้ว และไมโครเวฟ

  • ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมกับประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และระบบวิทยุไมโครเวฟ
  • ขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจในอนาคต
  • เปิดรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านเครื่อง ATM
  • เปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สาธารณะบนรถไฟ
  • ดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่โทรได้เฉพาะในท้องถิ่นให้สามารถใช้โทรทางไกลในประเทศอัตโนมัติได้
 • 2533

  ให้บริการหลากหลายรูปแบบ

  • เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลฟรี 088 (TOLL FREE CALL 088 )
  • เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลระบบดาต้าเน็ต (DATANET)
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์ติดตามตัว (PAGING) โฟนลิงค์ และเพจโฟน
  • นำเครื่องโทรศัพท์สาธารณะชนิดใช้เหรียญได้หลายขนาด สำหรับให้บริการโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น,โทรศัพท์ทางไกลต่างจังหวัด รวมทั้ง โทรศัพท์ทางไกลไปประเทศมาเลเซีย
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบความถี่ 900 MHz
 • 2534

  สู่เทคโนโลยีนำสมัย

  • เปิดให้สัมปทานโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร (CARDPHONE) ในเขตนครหลวง
  • เปิดบริการโทรศัพท์พกพา (TELEPOINT)
  • ติดตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมสำรอง
  • เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลเพื่อธุรกิจผ่านดาวเทียม (ISBN) เพื่อรับ – ส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ และอื่น ๆ
  • วางระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำในอ่าวไทย ระยะทาง 1,300 กิโลเมตร ใช้เป็นโครงข่ายพัฒนาระบบโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารทางภาคใต้ของประเทศ
  • เปิดโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ 3 สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ รองรับความต้องการใช้โทรศัพท์ทางไกลในเขตภูมิภาคและนครหลวง
  • เปิดบริการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (TELECONFERENCE)
 • 2535

  ขยายบริการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย

  • เปิดรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ด้วยบัตรเครคิต โพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ขยายบริการโครงการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย สำหรับเขตนครหลวง 2 ล้านเลขหมาย และภูมิภาค 1 ล้านเลขหมาย
  • เปิดให้บริการวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (TRUNK MOBILE RADIO)
 • 2536

  ความก้าวหน้าของบริการ และโครงการใหญ่

  • ติดตั้งโทรศัพท์ในโครงการ โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท ซึ่งกำหนดติดตั้งกว่า 7,000 ตำบล ทั่วประเทศ
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลต่างประเทศชนิดหยอดเหรียญ [INTERNATIONAL SUBSCRIBER DIALING COIN PHONE : ISD]
  • เปิดให้บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตัล (ISDN)
  • เปิดบริการระบบข้อมูลธุรกิจ (VIDEOTEX)
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สาธารณะแบบใช้บัตรบนรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่(ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV) โดยต่อเชื่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz เข้ากับ Card Phone
 • 2537

  ปีส่งเสริมคุณภาพบริการ

  • เปิดให้บริการโทรศัพท์ในโครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และมาบตาพุต จ.ระยอง (TELEPORT)
  • เปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ ไทย - ลาว ด้วยรหัส 007-856 + รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ + เลขหมายปลายทาง
  • ทดลองเปิดให้บริการ “ วิดีสาร ” (VIDEOTEX) อย่างเป็นทางการร่วมกับ บริษัท ไลน์เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์ติดตามตัวรายที่ 3 ในชื่อ “WORLD PAGE”
  • ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะทางไกลต่างประเทศ
  • เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทด้วยระบบดาวเทียม
 • 2538

  ส่งเสริมคุณภาพบริการปีที่สอง

  • ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่าง มกราคม 2538 - ธันวาคม 2539 ได้แก่โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท โครงการบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติ โครงการโทรศัพท์สาธารณะ กิจกรรมสารคดีชุดตามรอยพระยุคลบาท
  • แต่งตั้งบริษัทเอกชนที่ปรึกษา ทำการศึกษาข้อมูลจัดตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศ
  • จัดตั้ง องค์กรโทรคมนาคมภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (seatel) เพื่อเสริมสร้างธุรกิจด้านโทรคมนาคม
  • เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายบริการต่างๆของ ทศท.
  • จัดวางเคเบิลใยแก้วนำแสง ส่งสัญญาณโทรทัศน์จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
  • นำเทคโนโลยีการสร้างข่ายสาย “ไมโครทันเนลลิ่ง” หรือ ระบบอุโมงค์แนวนอนขนาดเล็กสำหรับวางสายเคเบิลใต้ดินช่วยลดปัญหาการจราจร
  • เร่งขยายบริการโดยการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
  • ให้บริการชำระค่าเช่า - ใช้โทรศัพท์โดยหักบัญชีเงินฝากทั่วประเทศ
  • จัดทำโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 1.9 ล้านเลขหมาย เพื่อให้มี จำนวน 10 เลขหมาย ต่อประชากร 100 คน โดยให้บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขยาย 6 แสนเลขหมาย ในเขตนครหลวงและให้บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขยาย 5 แสนเลขหมายในเขตภูมิภาค และ ทศท. ดำเนินการเอง 8 แสนเลขหมาย เพื่อขจัดความขาดแคลนโทรศัพท์ระยะสั้น พ.ศ. 2538 – 2541
 • 2539
  • 22 เมษายน เปิดให้บริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว PIN PHONE 108 ในเขตนครหลวง
  • ทดลองขยายพื้นที่ให้บริการ PIN PHONE เพิ่มขึ้น 4 จังหวัด คือ นครปฐม ชลบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2539
  • นำเครื่องรับเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ( ELECTRONIC CASH REGISTER : ECR) มาใช้ยังสำนักงานบริการโทรศัพท์ โดยเริ่มทยอยติดตั้งในเขตนครหลวงตั้งแต่เมษายน 2539 และเปิดใช้ทั่วประเทศ สิงหาคม 2539
  • 1 ตุลาคม 2539 เริ่มรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานฯ 25 แห่งในนครหลวง และ15 แห่งในภูมิภาค
 • 2540
  • ปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ระบบครอสบาร์ (แบบหมุน) ที่ยังเหลือใช้งานอยู่ เป็นระบบเอสพีซี (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมด จำนวนประมาณ 5 แสนเลขหมาย
  • ขยายพื้นที่ให้บริการ PIN PHONE เป็น 11 จังหวัด คือ ระยอง นครนายก นครปฐม ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
  • จัดซื้อโทรศัพท์ 500,000 เครื่อง 144 ล้านบาท ตามโครงการเปลี่ยนระบบอนาลอคเป็นดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทศท.โดยคัดเลือก ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน
 • 2541
  • มกราคม เปิดให้บริการโฮมคันทรีไดเร็ค (Home Country Direct : HCDS) ระหว่างไทย และ มาเลเซีย ด้วยรหัส1800-8000-66
  • ธันวาคม เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้ TOT CARD ระยะแรกติดตั้งในเขตนครหลวง และ ภูมิภาคบางส่วน รวมทั้งให้บริการในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้ง 13
 • 2542
  • เปิดให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) ด้วยรหัส 1900 XXX XXX กับ บริษัท อินโฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (29 เม.ย.), บริษัทไทยออดิโอเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด (18 ส.ค.) ,บริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด (29 ส.ค.)
  • กันยายน เปิดให้บริการโทรฟรีระหว่างประเทศ IFS (International Freephone Service) ด้วยรหัส 1800+80+เลขหมาย IFS
  • 19 พฤศจิกายน เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ ไทย-พม่า ด้วยรหัส 007-95+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่+เลขหมายปลายทาง
  • 15 พฤศจิกายน เปิดให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่ PCT ร่วมกับ TA อย่างเป็นทางการ
  • 17 ธันวาคม เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ ไทย-กัมพูชา ด้วยรหัส 007-855+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ + เลขหมายปลายทาง
 • 2543
  • 14 ม.ค.เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ในอัตรา ค่าเข้าระบบครั้งละ 3 บาท ค่าบริการ 0.50 บาท/นาที ทั่วประเทศ
  • 1 มี.ค.เริ่มคิดอัตราค่าบริการพิเศษ SPC
  • 27 เม.ย. เริ่มใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานรูปแบบใหม่ 3 รูปแบบ
  • 1 พ.ค. ปรับปรุงอัตราค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลภายในประเทศ เป็นอัตรา3,6,9,12 บาท ต่อนาที
  • 1 พ.ค. ปรับปรุงอัตราค่าบริการโทรศัพท์ PIN PHONE 108 โทรในท้องถิ่น 3 นาที/ บาท โทรทางไกลภายในประเทศ อัตรา 3,6,9,12 บาท/นาที
  • 1 ส.ค. เปิดให้บริการ Free Phone Service บริการโทรฟรี ที่ผู้ขอใช้บริการ/ผู้รับปลายทางเป็นผู้รับภาระค่าโทรศัพท์ และบริการ UAN : UNIVERSAL ACCESS NUMBER SERVIC เลขหมายเดียวทั่วประเทศ เป็น 2 ใน 7 บริการ ผ่านโครงข่าย IN : INTELLIGENT NETWORK
  • ส.ค. เปิดบริการโฮมคันทรีไดเร็ค โทรจากประเทศไทยไปมาเลซีย (1800-0060-99 , 1800-0060-88) โทรไปสิงค์โปร์ (1800-0065-99) โทรไปไต้หวัน (1800-0886-10)
  • 12 ตุลาคม เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234
  • 1 พ.ย. เปิดให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) ด้วยรหัส 1900-XXX-XXX กับบริษัท เทเลเวิลด์ เซอร์วิส จำกัด
  • พ.ย. เปิดใช้เลขหมาย 1120–abc (ตามด้วยเลข 3 ตัวแรก) ให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ธ.ค. ขยายการให้บริการโฮมคันทรีไดเร็ค จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา ด้วยรหัส (1800-0001-20) และญี่ปุ่น ด้วยรหัส (1800-0081-10)
  • 1 ธ.ค.43 ทศท.รับบริการเวิลด์เพจ (World page) 141, 142 ,143 มาดำเนินการเอง
 • 2544
  • 5 ก.ค. เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ทั่วประเทศ (Numbering Plan) จากเลขหมาย 7 หลัก เป็นเลขหมาย 8 หลัก (กดรหัสพื้นที่ตามด้วยหมายเลขเดิม) พร้อมเปลี่ยนหมายเลข แจ้งเหตุเสียจาก 17 เป็น “1177”
  • ก.ค. เปิดให้บริการ โฮมคันทรีไดเร็ค (HCDS) จากประเทศไทยไปประเทศเกาหลี ด้วยรหัส (1800-0082-20)
  • 20 ก.ค. เปิดให้บริการ Family Card หรือบริการบัตรรหัสโทรศัพท์สำหรับผู้ต้องขัง
  • 1 ส.ค. เปิดให้ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 4 ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ คือธ.ศรีนคร , ธ.ดีบีเอส ไทยทนุ , ธ.ยูโอบี รัตนสิน , ธ.ไทยธนาคาร
  • 1 ก.ย. เปิดให้บริการ Call Center 1100
  • 25 ต.ค. ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการ อินเทอร์เน็ต อบต. ผ่านหมายเลข “1299”
  • 17 พ.ย. ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินประกันประกันในบริการโทรคมนาคม
 • 2545
  • 1 ม.ค. เปิดให้บริการ TOT online “1222” ในอัตรา 3 บาท ทั่วประเทศ
  • 6 ก.พ. เปิดให้บริการ e-learning การเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
  • 25 มี.ค. เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย-โมบาย 1900 MHz เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง กสท. และ ทศท
  • 17 พ.ค. ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับ ทศท
  • 29 พ.ค. PIN Phone 108 สามารถใช้บริการ AUDIOTEX ได้
  • 31 ก.ค. แปลงสภาพเป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TOT Corporation Public Company Limited)
  • 9 ส.ค. เปิดให้บริการ TOT POSTPAID บริการบัตรรหัสโทรศัพท์ และบริการ PRIVATE NET บริการโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม บนโครงข่าย IN
  • 12 ก.ย. เปิดให้บริการ BOARDBAND-ISDN บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • 27 พ.ย. เปิดตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
  • 21 ธ.ค. เปิดให้บริการ I – BOX 1278 บริการรับฝากข้อความเสียง และข้อมูลทางโทรศัพท์พื้นฐาน
  • ธ.ค. เปิดให้บริการชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านระบบ e – Commerce ทาง totweb.net
 • 2546
  • 17 มี.ค. จัดตั้ง TOT Shop เป็นแห่งแรก ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า จ.เชียงใหม่
  • 6 ก.ย. เปิดร้าน TNET เป็นแห่งแรก และภายในร้านมีการให้บริการ TOT Shop ภายในห้างสรรพสินค้า The Mall จ.นครราชสีมา
  • 1 ก.ย. ลดค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการให้เลือก 3 รูปแบบ ทดลองใช้งาน 3 เดือน
 • 2547
  • 4 ก.พ. เปิดให้บริการโครงการการให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับ Electronic Draff Capture (EDC Network Pool) ภายใต้ชื่อการค้า “EDC Pool”
  • 1 ก.ค. เปิดบริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส 007 นาทีละ 9 บาท 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เยอรมัน และสิงคโปร์
  • 30 ส.ค.เปิดให้บริการชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ คิดอัตราค่าบริการ 10 บาท / 1 ใบแจ้งหนี้
  • 20 ต.ค.47 เปิดบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 007 ครอบคลุม 212 ประเทศทั่วโลก อัตราค่าบริการ 9 – 45 บาท / นาทีและบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 008 ครอบคลุม151 ประเทศทั่วโลก อัตราค่าบริการ 6 – 32 บาท / นาที
  • 22 ธ.ค.47 เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (TNET) ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน
 • 2548
  • 26 ม.ค.48 ร่วมกับ 16 หน่วยงาน จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service :GCS) แห่งแรกที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต
  • 24 มี.ค. 48 ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เอดีซี) เปิดให้บริการ Buddy Broadbandบริการความบันเทิงภายในบ้านผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานบน เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เป็นครั้งแรกของเมืองไทย
  • 4 เม.ย.48 ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งและให้บริการเช่าระบบเครือข่ายสื่อสารของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • 1 ก.ค.48 เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อม Re-branding บริษัท สู่รูปลักษณ์ใหม่ ภาพลักษณ์ใหม่ บุคลิกใหม่ และทัศนคติใหม่ พร้อมใช้ LOGO ใหม่
 • 2550
  • มี.ค.49 ทีโอที ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าใน โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2546 – 2550) เฟส 2 จำนวน 7,000 ไร่ ณ แปลงปลูกป่า FPT 57/2 อำเภอภักดีชุมพล
  • เม.ย.49 แบรนด์ ทีโอที ครองใจผู้บริโภคเอเชีย รับรางวัล Trusted Brands By Reader’s Digest Platinum Winner ในงาน Reader’s Digest Asia Trusted Brands 2006
  • มิ.ย.50 เปิดให้บริการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ หรือe-Invoice ที่ http://www.toteservice.com
  • พ.ค.50 ทีโอที รับรางวัล Trusted Brands Award Ceremony 2007 ในหมวด “บริษัทโทรคมนาคม” จาก บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • 2551
  • ม.ค.51 เปิดให้บริการ TOT postpaid payment เพื่อเป็นช่องทางการรับชำระค่าบริการต่าง ๆของ ทีโอที แบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง
  • ก.พ.51 เปิดให้บริการ TOT Prepaid รหัสเดียวที่สามารถใช้บริการของ ทีโอที ได้หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ TOT Wi Fi เกมออนไลน์ ฯลฯ
  • เม.ย.51 เปิดบริการ TOT netcall โทรผ่านเน็ตทั้งในและนอกประเทศราคาประหยัด
  • พ.ค.51 ทีโอที รับรางวัล Trusted Brands Award Ceremony 2008 ในหมวด “บริษัทโทรคมนาคม” จาก บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  • ก.ค.51 ทีโอที รับโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่โทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHzจาก กสท โทรคมนาคม
 • 2552
  • มิ.ย. 52 เปิดบริการเกมออนไลน์ We Do dancing Online (WeDo) ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ประเภท Dance Battle เป็นเกมที่ไม่มีพิษภัย ไม่มีความรุนแรง ผู้เล่นมีความเพลิดเพลินจากการฟังเพลงและฝึกสมาธิ
  • ต.ค. 52ส่งมอบงานให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal service Obligation : USO) ตามเป้าหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนด โดยให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ประจำที่ บริการอินเทอร์เน็ต และบัตรโทรศัพท์ ในพื้นที่ด้อยโอกาสและพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการ ให้บริการต่ำ เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม อาทิ หมู่บ้านในชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสังคม กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว (ระยะที่ 1) มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2549-2552)
  • ธ.ค. 52 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่าย 3G ระยะที่ 1 โดยการยกระดับคุณภาพสถานีฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 584 สถานีฐาน เพื่อให้บริการจำนวน 500,000 เลขหมาย ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่แท้จริงรายแรกของประเทศไทย และมีการให้บริการในลักษณะผ่านผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator : MVNO) Ÿ
   ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน นวัตกรรม เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง TOT ADSL Tester ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านผลงาน การสนองบทบาทตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ และความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม Ÿ
   ได้รับรางวัล Thailand Game Award 2009 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในชื่อรางวัล Best Casual of the Year 2009 จากงาน Bangkok International Game Festival ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ดีที่มีกิจกรรมโดดเด่น รวมถึงการพัฒนาเกมได้ถูกใจผู้เล่นเกม และ สร้างสรรค์เกมให้กับสังคม
 • 2553
  • พ.ค.53 เปิดให้บริการเกมออนไลน์ H.A.V.E . online เกมแนวยิงต่อสู้ที่สนุกสนาน (Casual Shooting) มีตัวละครที่เป็นโมเดลน่ารัก ไม่ใช่คนจริง
  • มิ.ย.53 เปิดให้บริการร้านค้าออนไลน์ของ ทีโอที หรือ TOT e-market ผ่านเว็บไซต์ www.tote-market.com มีจุดเด่นที่ ทีโอที เป็นเจ้าของระบบ จึงมีความปลอดภัยของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • 2554
  • มิ.ย.54 เปิดให้บริการเกมออนไลน์ Cloud Nine เกมสีขาว แนวเทพนิยายที่เน้นการผจญภัยที่จะทำให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะการผจญภัยแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ส.ค.54 ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานนวัตกรรม “ตู้ชุมสายขนาดเล็กรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง” ทีโอที ได้นำมาพัฒนาคุณภาพบริการเพิ่มความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
  • ก.ย.54 เปิดให้บริการ CloudApps powered by TOT หรือระบบบริหารจัดการออนไลน์ เจาะตลาดขาย SMEs จำนวน 3 แอพพลิเคชั่น คือ ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ บริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์
 • 2555
  • ก.พ.55 ได้รับ ‘รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)’ ประจำปี 2554 ในการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ((Thailand Quality Award : TQA) จากสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • ก.พ.55 “007” ขยายโทรไปต่างประเทศเป็น 229 ปลายทาง จากเดิม 213 ปลายทาง และ “008” ขยายโทรไปต่างประเทศเป็น 228 ปลายทาง จากเดิม 153 ปลายทาง
  • ก.พ.55 เปิดตัวบริการ “TOT IPTV” บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet TV) พร้อมทั้งรับชมรายการย้อนหลังได้
  • ต.ค.55 ทีโอทีรับรางวัลชมเชยนวัตกรรม “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเหตุขโมยลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555
  • ต.ค.55 ทีโอทีเปิดบริการช่วยดูแลระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ใหม่“Panda Cloud Service” ภายใต้บริการ CloudApps powered by TOT
 • 2556
  • มิ.ย.56 เปิดให้บริการกวดวิชาออนไลน์ภายใต้บริการ Knowledge plus Powered by TOT บริการคลังความรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ e-Learning และ Digital Content คลังข้อสอบ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ
  • ต.ค.56 จัดตั้งบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT OS) รับจ้างเหมาบริการจาก ทีโอที เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการเสริมโอกาสรองรับความต้องการของตลาดโทรคมนาคม
  • พ.ย.56 เปิดตัว Facebook และ Twitter อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ TOT Public Company Limited เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลา ทุกวิธีการ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า