Instagram
เกี่ยวกับทีโอที
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของทีโอที

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.ทีโอที ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชั่น รวมถึงการควบคุม การกำกับดูแล การยึดถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การเกิดการคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปสู่ องค์กร แห่งความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม