Instagram
เกี่ยวกับทีโอที

 

ประวัติการประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาใช้ครั้งแรกของโลก

โทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ALEXANDER GRAHAM BELL เมื่อปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ระบบโทรศัพท์นั้น จะต้องประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่องวางห่างกัน โดยมีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อ ระหว่าง 2 เครื่อง สามารถสื่อสารถึงกัน โดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งไปตาม สายไฟฟ้า เมื่อถึงปลายทาง สัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงตามเดิม ในระบบนี้ยังไม่มีระบบชุมสายโทรศัพท์ เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย

โทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2419 หลังจากนั้น 5 ปี ตรงกับปีพ.ศ. 2424 โทรศัพท์ได้ถูก นำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้า-ภาณุรังสีสว่างวงศ์ เจ้ากรมกลาโหมในสมัย นั้นได้ทรงดำรินำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก โดยทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพฯ และที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเพื่อใช้แจ้งข่าวเรือเข้า - ออก ที่ปากน้ำ สมุทรปราการให้ทาง กรุงเทพฯ ทราบ