เกี่ยวกับทีโอที

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การศึกษา

 • ปริญญาโทการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15

นายพิพัฒน์ ขันทอง

นายพิพัฒน์ ขันทอง

รองประธานกรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต

นางศิริพร เหลืองนวล

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 • อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
 • ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Laws The University of Synder, Australia