Instagram
แผนแม่บท CSR

ความยั่งยืน Sustainability

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance System) โดย ทีโอที เชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและการ บริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง โดย ในบริบทของ ทีโอที ได้มุ่งเน้นการนำองค์ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

(3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ   สังคม กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR อย่างชัดเจน

 

ความยั่งยืน Sustainability

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance System) โดย ทีโอที เชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและการ บริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง โดย ในบริบทของ ทีโอที ได้มุ่งเน้นการนำองค์ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

(3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR อย่างชัดเจน

แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นการนำวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ทีโอที ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กรที่มีในปัจจุบันและที่ต้องมีในอนาคต คือ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการ สื่อสาร นำไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง นำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก./ISO 26000 Social Responsibility) และเนื้อหาการรายงาน GRI และดัชนีชี้วัด รวมทั้ง การเปรียบเทียบธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunications Business Benchmarking) ด้านการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน คือ

“พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายให้ทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมจิตสำนึกในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้พัฒนาแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที พ.ศ. 2556 – 2559 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที พ.ศ. 2557 – 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อองค์กรอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์ สนับสนุนชุมชนสำคัญในด้านต่างๆ และมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในท้องถิ่น ในด้านการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวิชาชีพ

กลยุทธ์การดำเนินงาน 
ขยายโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่   ขาดแคลนทั่วประเทศ
- สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในท้องถิ่น ในด้านการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวิชาชีพ
- แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากภายนอกองค์กรในการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมร่วมกัน
- สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. โครงการ TOT Young Club
3. โครงการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษาและการแพทย์ทางไกลระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และ บมจ. ทีโอที  
*4. แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR/CSV*
*5. แผนเผยแพร่ความรู้ CSR/CSV และการสร้างการมีส่วนร่วม*

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ สนับสนุนการนำ ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตลอดวงจรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ ICT ด้วยจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงาน

กลยุทธ์การดำเนินงาน
พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
- ส่งเสริมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ICT
- แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากภายนอกองค์กรในการดำเนินงานด้านการสนับสนุนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Green ICT
2. แผนงานขยะอิเล็กทรอนิกส์
3. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืนของ ปตท. และ ทีโอที
*4. แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR/CSV
*5. แผนเผยแพร่ความรู้ CSR/CSV และการสร้างการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจที่ช่วยพัฒนาประเทศ ส่งเสริมความผาสุก และผลประโยชน์ของสังคม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีโครงข่ายที่ทันสมัยที่กระจายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจ ที่ช่วยพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม
- สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ USO
2. โครงการ Free WiFi
3. แผนงานสร้าง WiFi ในโรงเรียนรองรับ Tablet (OTPC)
4. แผนการจัดทำโครงการรัฐบาลและโครงการ USO ให้เป็นโครงการ CSR ในภาพรวม
5. โครงการ Digital TV
6. โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
*7. แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR/CSV
*8. แผนเผยแพร่ความรู้ CSR/CSV และการสร้างการมีส่วนร่วม

*หมาย เหตุแผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน CSR/CSV และแผนเผยแพร่ความรู้ CSR/CSV และการสร้างการมีส่วนร่วม จะปรากฏอยู่ในทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ เนื่องจากการถ่ายทอดสื่อสารและเผยแพร่ความรู้จะต้องบูรณาการแนวคิด โครงการ/แผนงานด้าน CSR ต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน