Instagram
โครงการสุขศาลาพระราชทาน

โครงการสุขศาลาพระราชทาน

ทีโอทีกับโครงการสุขศาลาพระราชทาน

        ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน รวมทั้งช่วยให้เกิดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติ

        เนื่องจากปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ของระบบโทรคมนาคมในสุขศาลาพระราชทานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัดเป็นไปด้วยความลำบาก และระบบวิทยุสื่อสารที่มีและติดตั้งใช้งานอยู่ก่อนหน้านั้น ไม่สามารถใช้งานติดต่อประสานงานได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกัน เพราะส่วนมากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่บริเวณริมตะเข็บชายแดนที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภคใดๆเข้าถึง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band), อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) และโทรศัพท์ จำนวน 1 เลขหมาย เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดีขึ้น และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการให้การให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียง (Telemedicine) ซึ่งเป็นรูปแบบในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับโครงการสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งมีแต่ครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่อาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยไม่มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ หรือหน่วยพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทางการแพทย์พื้นฐาน อันเนื่องมาจากความยากลำบากในการเดินทาง ทีโอที ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลผ่านภาพและเสียง (Telemedicine)  โดยติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 2/2 Mbps (หรือระบบอื่นที่สามารถให้บริการได้ เช่น Wi-Net ด้วยความเร็วสูงสุด 15/1 Mbps หรือ Fiber Optic ด้วยความเร็วสูงสุด 100/30 Mbps). อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi Access Point). โทรศัพท์ 1 เลขหมาย และระบบการรักษาทางไกลผ่านภาพและเสียงที่มีความคมชัดระดับ HD ด้วย Web Conference ผ่าน MCU (Multi Conference Unit) ที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC , Notebook, Tablet หรือ Smart Phone (รองรับทั้ง iOS และ Android)

โดย ทีโอที ดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมใช้งานและอุปกรณ์ IT อื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้งาน รวมทั้งอบรมให้ความรู้ในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

          เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2558 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารสำหรับโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 14 แห่ง โดยมีระบบสื่อสารที่แตกต่างกันตามพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (IP-Star)

2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ  อ. อุ้มผาง  จ.ตาก  (IP-Star)

3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ  อ. อุ้มผาง  จ.ตาก  (IP-Star)

4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไลป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (IP-Star)

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี (IP-Star)

6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส (Fiber Optic)

7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส (IP-Star)

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (IP-Star)

9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (IP-Star)

10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อ.แม่ระมาด จ.ตาก (IP-Star)

11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (IP-Star)

12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (IP-Star)

13. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (Fiber Optic)

14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (Wi-Net)

โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ตามกระแสพระราชดำริฯ) ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 เพิ่มจำนวนสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 3 แห่ง ได้แก่

15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไบก์ อ. เมืองยะลา จ.ยะลา (Fiber Optic)

16. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (IP-Star)

17. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (IP-Star)

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีเพิ่มอีก 3 แห่ง (เริ่มเปิดใช้งาน 15 ธ.ค. 60) ได้แก่

18. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีฯ (บ้านสะไล) อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (IP-Star)

19. บ้านป่าก่ำ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (IP-Star)

20. บ้านห้วยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (IP-Star)

และปี พ.ศ. 2561 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานเพิ่มอีก 2 แห่ง (เริ่มเปิดใช้งาน พ.ค. 61) คือ

21. ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (IP-Star / ยังไม่ได้ติดตั้ง)

22. ศูนย์การเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

     (IP-Star / ยังไม่ได้ติดตั้ง)

 

 
 

ด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ติดตั้งและปรับปรุงระบบสื่อสารแบบต่างๆ ที่สามารถให้บริการได้ เช่น ระบบดาวเทียม IP-Star (ความเร็วสูงสุด2/2 Mbps), Wi-Net (ความเร็วสูงสุด 15/1 Mbps) หรือ Fiber Optic (ความเร็วสูงสุด 100/30 Mbps) พร้อมโทรศัพท์ประจำที่ 1 เลขหมาย อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟน ลำโพง และกล้อง Web Conference ผ่าน MCU ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงแบบ HD เพื่อใช้งาน Telemedicine กับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2. ปรับปรุงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมIP-Star โดยการเปลี่ยนจานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมขนาด 1.8 เมตร (แทนขนาดเดิม 1.2 เมตร) และ Block up Converter  (BUC) ขนาด 2 watt (แทนแบบ 1 watt) ในพื้นที่ที่มีการรับ-ส่งสัญญาณไม่ดี (ขอบบีมของสัญญาณ) จำนวน 3 แห่ง

3. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Team Viewer) และโปรแกรม Anti-Virus เพื่อช่วยแก้ไขเหตุเสีย และลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเสียของระบบและอุปกรณ์

4. ติดตั้งApplication การใช้งานระบบการให้คำปรึกษาและรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยใช้งานบน TOT MCU (Multi Conference Unit) ที่สามารถใช้งานบนTablet/Smart Phone (รองรับการใช้งานทั้ง iOS และ Android) ให้แก่คณะแพทย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฯในโครงการสุขศาลาพระราชทาน

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร

                1. สนับสนุนวิทยากรจาก ทีโอที ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ แก่ คุณครู ตชด. อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

          2. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานรวมทั้งการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

 

ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ

1. จัดทำกิจกรรม CSR โครงการสุขศาลาพระราชทานเป็นประจำทุกปี

2. ส่งโครงการฯเข้าร่วมประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น กระทรวงการคลัง (TRIS)

3. ร่วมจัดนิทรรศการตามงานต่างๆที่ ทีโอทีเข้าร่วม เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น

 

ผลลัพธ์โครงการ

1. เพื่อดำเนินโครงการในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและขาดโอกาสในการเข้าถึงทางการแพทย์พื้นฐาน ด้วยระบบการสื่อสารและการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง (Telemedicine)

2. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ทีโอที ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม