Instagram
ความเป็นมา

ทีโอที  ดำเนินการโครงการ  TOT Young Club   ตั้งแต่ ปี 2548  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และค่ายเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้