Instagram
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ TOT YOUNG CLUB          จากการประกาศนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ได้รับความสนใจและกล่าวถึงมากขึ้นไม่ว่าจากสื่อหรือบุคคลในแวดวงต่างๆ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้อยู่บนเศรษฐกิจฐานดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

          ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมดิจิทัลหลักสำคัญ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัท ที่กำกับดูแลโดยกระทรวง ICT และกระทรวงการคลัง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วย ICT จึงได้จัดทำโครงการ TOT Young Club (TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมและดำเนินโครงการ จำนวน 25 แห่งทั่วประเทศ และในปี 2559 มีแผนการขยายชุมชนใหม่เพิ่มเติมอีก 11 แห่งทั่วประเทศ โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีชุมชน ที่อยู่ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กระทรวง ICT ได้คัดเลือกชุมชนที่มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งมาต่อยอดด้วยโครงการ TOT Young Club (TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ซึ่งหากการดำเนินงานมีความก้าวหน้าและชุมชนได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถวัดผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะการนำ ICT ไปใช้ต่อยอดช่องทางการเพิ่มรายได้ของชุมชน และฝึกให้เยาวชนมีความคิดเป็นผู้ประกอบการยุค Digital
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับการประกอบอาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ TYC e-commerce
3. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ ICT สร้างเศรษฐกิจที่ดี มีความมั่นคงเข้มแข็ง และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่นๆได้
5. เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ ICT อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อสังคม


 


กลุ่มเป้าหมาย


1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. ผู้นำชุมชนระดับ อบจ./อบต./เทศบาล/มหาวิทยาลัย ที่มีแนวคิดพัฒนาชุมชนโดยการใช้ ICT ขับเคลื่อนชุมชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากรในชุมชน

การดำเนินงานโครงการในปี 2556 จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่

 

1 ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา
2 ชุมชนบ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี 
3 ชุมชนบ้านสำราญ จ.ขอนแก่น
4 ชุมชนกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ
5 ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง
6 ชุมชนบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก
7 ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล
8 ชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
9 ชุมชนบ้านดง - หินตั้ง จ.นครนายก
10 ชุมชนช่องแสมสาร จ.ชลบุรี
11 ชุมชนบ้านบางเพรียง จ.สมุทรปราการ

 

การดำเนินงานโครงการในปี 2557 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
 

1 ชุมชนตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี 
2 ชุมชนตะปอเยาะ จ.นราธิวาส
3 ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 

การดำเนินงานโครงการในปี 2558 จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่

1 ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
2 ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี
3 ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
4 ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย
5 ชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย
6 ชุมชนลำพะยา จ.ยะลา
7 ชุมชนดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี
8 ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
9 ชุมชนอ่างศิลา จ.ชลบุรี
10 ชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ
11 ชุมชนสามโคก จ.ปทุมธานี

 

การดำเนินงานโครงการในปี 2559 จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่

1 ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรี
2 ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี
3 ชุมชนบ้านม่วง จ.หนองคาย
4 ชุมชน อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์
5 ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
6 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย
7 ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล
8 ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง
9 ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร
10 ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว
11 ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

 

การดำเนินงานโครงการในปี 2560 จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่

 

1 ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี
2 ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
3 ชุมชนเทศบาลเรณูนคร จ.นครพนม
4 ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
5 ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
6 ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
7 ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จ.พัทลุง
8 ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง
9 ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก
10 ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี
11 ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง
12 ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ