ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ TOT YOUNG CLUBจากการประกาศนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ได้รับความสนใจและกล่าวถึงมากขึ้นไม่ว่าจากสื่อหรือบุคคลในแวดวงต่างๆ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้อยู่บนเศรษฐกิจฐานดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมดิจิทัลหลักสำคัญ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัท ที่กำกับดูแลโดยกระทรวง ICT และกระทรวงการคลัง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วย ICT จึงได้จัดทำโครงการ TOT Young Club (TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมและดำเนินโครงการ จำนวน 25 แห่งทั่วประเทศ และในปี 2559 มีแผนการขยายชุมชนใหม่เพิ่มเติมอีก 11 แห่งทั่วประเทศ โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีชุมชน ที่อยู่ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กระทรวง ICT ได้คัดเลือกชุมชนที่มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งมาต่อยอดด้วยโครงการ TOT Young Club (TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) ซึ่งหากการดำเนินงานมีความก้าวหน้าและชุมชนได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถวัดผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะการนำ ICT ไปใช้ต่อยอดช่องทางการเพิ่มรายได้ของชุมชน และฝึกให้เยาวชนมีความคิดเป็นผู้ประกอบการยุค Digital
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับการประกอบอาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ TYC e-commerce
3. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ ICT สร้างเศรษฐกิจที่ดี มีความมั่นคงเข้มแข็ง และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่นๆได้
5. เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ ICT อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อสังคม


 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ


1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยเน้นทักษะการนำ ICT ไปใช้ต่อยอดช่องทางการเพิ่มรายได้ของชุมชน และฝึกให้เยาวชนมีความคิดเป็นผู้ประกอบการยุค Digital
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับการประกอบอาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ TYC e-commerce
3. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ ICT สร้างเศรษฐกิจที่ดี มีความมั่นคงเข้มแข็ง และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้ ICT อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มเป้าหมาย


1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. ผู้นำชุมชนระดับ อบจ./อบต./เทศบาล/มหาวิทยาลัย ที่มีแนวคิดพัฒนาชุมชนโดยการใช้ ICT ขับเคลื่อนชุมชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากรในชุมชน

แผนการดำเนินงานในปี 2559


ตามแผนการดำเนินงานโครงการ TYC ปี 2559 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดูแลต่อยอดชุมชนเดิม จำนวน 25 แห่ง ได้แก่
1. ชุมชนบ้านบางเพรียง จ.สมุทรปราการ พื้นที่ บน.2.2
2. ชุมชนคลองลัดมะยม จ.กรุงเทพฯ พื้นที่ บน.3.1
3. ชุมชนสามโคก จ.ปทุมธานี พื้นที่ บน.4.2
4. ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม พื้นที่ บภ.1.1
5. ชุมชนบ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี พื้นที่ บภ.1.1
6. ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ บภ.1.2
7. ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ บภ.1.2
8. ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี พื้นที่ บภ.1.2
9. ชุมชนบ้านสำราญ จ.ขอนแก่น พื้นที่ บภ.2.1
10. ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ บภ.2.2
11. ชุมชนกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ พื้นที่ บภ.2.2
12. ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย พื้นที่ บภ.3.1
13. ชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย พื้นที่ บภ.3.1
14. ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง พื้นที่ บภ.3.1
15. ชุมชนบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก พื้นที่ บภ.3.2
16. ชุมชนลำพะยา จ.ยะลา พื้นที่ บภ.4.1
17. ชุมชนตำบลทรายขาว จ.ปัตตานี พื้นที่ บภ.4.1
18. ชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล พื้นที่ บภ.4.1
19. ชุมชนตะปอเยาะ จ.ปัตตานี พื้นที่ บภ.4.1
20. ชุมชนดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี พื้นที่ บภ.4.2
21. ชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ บภ.4.2
22. ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ บภ.5.1
23. ชุมชนบ้านดง - หินตั้ง จ.นครนายก พื้นที่ บภ.5.1
24. ชุมชนอ่างศิลา จ.ชลบุรี พื้นที่ บภ.5.2
25. ชุมชนช่องแสมสาร จ.ชลบุรี พื้นที่ บภ.5.2

และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานชุมชนใหม่อีก 11 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล พื้นที่ บภ.4.1
2. ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว พื้นที่ บภ.5.1
3. ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี พื้นที่ บภ.5.2
4. ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง พื้นที่ บภ.4.1
5. ชุมชน อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์ พื้นที่ บภ.2.2
6. ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี พื้นที่ บภ.1.2
7. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย พื้นที่ บภ.3.2
8. ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน พื้นที่ บภ.3.1
9. ชุมชนบ้านม่วง จ.หนองคาย พื้นที่ บภ.2.1
10. ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรี พื้นที่ บภ.1.1
11. ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร พื้นที่ บภ.4.2