Instagram
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
 
 
 
ทีโอที ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ ทีโอที ได้ทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน 50 ล้านบาท แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยเงินดังกล่าว ได้ทรงพระราชทานเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ. 2538 สำหรับดำเนินงานในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม และได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ เพื่อทำตามพระบรมราโชปถัมภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง โดยการนำศักยภาพทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทีโอที มาสนับสนุนงานด้านการศึกษาของชาติ โดยมีการการแพร่ภาพออกอากาศมา จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบและเพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย (Blended Learning)  ที่ใช้หลายสื่อหลายวิธีผสมผสานกันนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้(Knowledge-based society) เน้นย้ำภารกิจเพื่อสังคมของ ทีโอที ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติโดยมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำคัญ จนกระทั่ง ทีโอที ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านโครงการเพื่อสังคม ประจำปี 2549 จากผลงานการให้การสนับสนุนโครงข่ายในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังกล่าว
 
การสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ ทีโอที ทีโอที ได้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดังนี้
 
การสนับสนุนด้านวงจรเชื่อมโยง
 
    -วงจรเช่า ขนาด 1 STM-1 ใช้เชื่อมโยงวงจรระหว่าง หัวหิน- ลาดหลุมแก้ว
    -วงจรเช่า ขนาด 2 Mb/s เชื่อมโยงวงจรจาก ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) – หัวหินวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
    -วงจรขนาด 100/4 Mb/s เพื่อใช้สำหรับ www.dlf.ac.th สำหรับดูรายการย้อนหลัง
    -วงจรขนาด 20/4 Mb/s เพื่อใช้สำหรับ www.dlfeschool.in.th สำหรับโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
    -วงจรขนาด 100/4 Mb/s เพื่อใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
    -วงจรขนาด 100/4 Mb/s เพื่อใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6จัดเตรียมวงจรสำรองไว้ใช้งานในเส้นทางต่างๆ ดังนี้
    -วงจรสำรองขนาด 34 Mb/s เส้นทางหัวหิน – สถานีดาวเทียมลาดหลุมแก้วผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ(สำหรับถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์)
    -วงจรสำรองขนาด 155 Mb/s เส้นทางหัวหิน – ชุมสายลาดหญ้า ผ่านระบบไมโครเวฟ (สำหรับถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์)