Instagram
TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน
หลักการและเหตุผล
 
ด้วยนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยองค์ประกอบที่สำคัญคือ ประชาชนในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องนำประโยชน์ของการใช้ ไอซีที มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขยายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนมากขึ้นนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้วย ICT ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับชุมชน และเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ โดยการจัดทำ "โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน" เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR ) ของบริษัท  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนในชุมชนมีความสามารถใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำมาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชุมชน  ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และนำไปสู่การซื้อสินค้า และกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น โดยการดำเนินงานนั้นต้องประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญ 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนโครงการด้วยกันซึ่งจะต้องมีแผนงานที่สอดรับกันคือ ผู้นำชุมชน (อบต. อบจ. เทศบาล)  มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น  บมจ.ทีโอที โรงเรียนมัธยมในชุมชนหรือกลุ่มเยาวชนในชุมชน
 
 
สรุปภาพรวมของโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน