Instagram

ลูกค้าธุรกิจ

Technology
Technology
Technology
  • Coverage Area ที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในสื่อ Wire line and Wireless
บริการตามลักษณะใช้งาน

TOT3G-VPN

TOT3G-VPN

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT3G ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียด

MPLS

MPLS

โซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

International Gateway

International Gateway

บริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน (Terrestrial) และเคเบิลใต้น้ำ (Submarine cable)

รายละเอียด

Cloud Connect

Cloud Connect

บริการ Cloud Solution ที่ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถทำงานต่างๆ ผ่าน Cloud Solution ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

รายละเอียด